Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

První část – úvodní ustanovení

1) Tyto všeobecné podmínky pro dodávku časopisu Koně&Lidé formou předplatného (dále jen „všeobecné podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi předplatiteli časopisu Koně&Lidé (dále jen „časopis“) a jeho vydavatelem, společností Etira s.r.o., IČO: 08938849, se sídlem Dělnická 4898/1a, 586 01 Jihlava, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 327848 (dále jen „vydavatel“). Každý takový smluvní vztah dále jen „smlouva o předplatném“. 

2) Předplatitelem se rozumí osoba, která si prostřednictvím internetových stránek www.koneadlide.cz zakoupí jednu z variant předplatného časopisu Koně&Lidé na stránce www.konealide.cz/predplatne .

3) Smlouva o předplatném se řídí zákonem č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Smlouva o předplatném se řídí českým právem s vyloučením norem kolizních. 

5) Před uzavřením smlouvy o předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, povinen seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami a s ceníkem předplatného. 

6) Smlouva o předplatném vzniká okamžikem zaplacení předplatného – a to buď formou bankovního převodu nebo on-line platbou.

7) Pojmem Prémiový obsah je označen publicistický, zpravodajský a další obsah (zejména archiv časopisu), který je na webové stránce www.konealide.cz přístupný pouze předplatitelům.

8) Pojmem Archiv časopisu je označen přístup k elektronické verzi tištěných časopisů Koně&Lidé a speciálů Koně&Zdraví a Koně&Peníze, a to formou čtečky PDF souborů přístupné přímo na stránce www.konealide.cz

9) Platební bránu, umožňující platbu předplatného, provozuje společnost:

Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Více informací na:
https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Druhá část – Smlouva o předplatném 

Čl. 1 – Předmět smlouvy 

1.1. Smlouvou o předplatném se vydavatel zavazuje zpřístupnit Prémiový obsah a Archiv dle konkrétní objednávky (dále jen „předplatné“) a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen „předplatitelské období“). 

Čl. 3 – Reklamace 

3.1 Reklamace je možné uplatňovat na adrese provozovny vydavatele, a to datovou schránkou nebo e-mailem na redakce@konealide.cz

Čl. 4 – Změny v údajích, změny v objednávce 

4.1 Předplatitel je povinen oznámit vydavateli neprodleně každou změnu v údajích, které vydavateli sdělil za účelem poskytování předplatného.

4.2 Žádost o změny je nutné učinit písemnou formou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu predplatne@konealide.cz

Čl. 6 – Ochrana osobních údajů se řídí zvláštním dokumentem, viz www.konealide.cz/gdpr

Čl. 7 – Podmínky placení ceny za předplatné 

7.1 Předplatitel je povinen platit vydavateli za předplatné cenu určenou vydavatelem dle aktuálně platného ceníku vydavatele. Aktuální ceny jsou zveřejněné na www.konealide.cz/predplatne

7.2 Změnu týkající se ceny předplatného je vydavatel povinen oznámit předplatitelům nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to na uvedený kontaktní e-mail. Změna bude uveřejněna také na internetových stránkách www.konealide.cz . Změnu ceny předplatného může vydavatel oznámit předplatiteli také doručením předpisu předplatného na další předplatitelské období s uvedenou cenou předplatného pro toto období. Nesouhlasí-li předplatitel se změnou předplatného, může od smlouvy o předplatném odstoupit.

7.3 Předplatitelská období jsou čtvrtletní a roční, není-li vydavatelem stanoveno jinak. 

7.4.1 Cena za předplatné je splatná před předplatitelským obdobím, k němuž se platba vztahuje. 

7.4.2 Na cenu za předplatné vydavatel vystaví daňový doklad v elektronické podobě, který zašle na e-mail uvedený v objednávce.

7.4.3 Dnem zaplacení je den připsání částky ve prospěch účtu vydavatele. 

7.5 Vznikne-li z jakéhokoli důvodu povinnost vydavatele vrátit předplatiteli cenu za předplatné nebo její část (v případě vystaveného daňového dokladu vystaví vydavatel daňový doklad – dobropis), může vydavatel započíst proti tomuto svému závazku jakoukoliv svoji pohledávku vůči předplatiteli, a to bez ohledu na její splatnost. 

7.6 V případě nezaplacení předplatného ani po opakovaném upomínání vydavatelem smlouva zaniká.

7.7 Opakované platby: Jde o automatické strhávání čtvrtletní / roční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené Platební brány vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba ročního předplatného proběhne dne 1. 8. 2023, další platba bude stržena 1. 9. 2024). O tom, že je platba založena jako opakovací, je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu. Opakovanou platbu může předplatitel kdykoli zrušit.

Čl. 8 – Trvání a ukončení smlouvy o předplatném 

8.1 Smlouva o předplatném se uzavírá na dobu neurčitou. Na konci každého období bude předplatitel vyzván k zaplacení předplatného na další období. V případě automatické platby bude tato platba stržena z platební karty.

8.2 Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; již zaplacené předplatné však zůstane výpovědí nedotčeno. Předplatitel na konci zaplaceného období již nedostane výzvu k zaplacení dalšího období. Stejně tak bude s okamžitou platností zastaveno automatické strhávání platby za službu.

8.3 Vydavatel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; v takovém případě však předplatiteli vzniká nárok na vrácení poměrné částky za nevyčerpané předplatné.

8.4 Předplatitel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud: 

a) dojde ke zvýšení ceny za předplatné; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu vydavateli nejpozději 15 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zvýšení ceny za předplatné oznámeno v souladu s bodem 7.2; 

b) nebyl předplatiteli doručen obsah v počtu minimálně 10 prémiových článků měsíčně; 

c) byla smlouva o digitálním předplatném uzavřena ve smyslu ustanovení § 1820 občanského zákoníku (tedy byla uzavřena se spotřebitelem mimo prostor obvyklý pro podnikání vydavatele nebo prostředky komunikace na dálku) a nejsou splněny podmínky pro výjimku podle § 1837 písm. 4.) ve lhůtě do 14 dnů od uzavření smlouvy. Právo na odstoupení je třeba uplatnit u vydavatele. 

8.5 Vydavatel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit v případě opakovaných sporů s předplatitelem, které nebylo možné vyřešit ve smíru a v přiměřené lhůtě.

8.6 Ostatní zákonné či smluvené důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny. 

8.7 Výpověď i odstoupení je nutno provést písemně, pokud nejde o odstoupení ze strany vydavatele v případě, kdy nedojde k úhradě dlužné částky ani po doručení upomínky k uhrazení nesplaceného závazku předplatitele; takové odstoupení může vydavatel provést i deaktivací uživatelského účtu. 

Čl. 9 – Digitální předplatné

9.1 Digitální předplatné je zajišťováno primárně formou Prémiového obsahu, který je v titulku článku vždy označený hvězdičkou.

9.2 Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Předplatitel se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti, neumožnit třetím osobám využívat elektronické předplatné a využívat toto předplatné pouze pro svoji potřebu. 

9.3 Předplatitel získává přístup do archivu starších čísel časopisu.

9.4 Vydavatel umožní přístup k Prémiovému obsahu a do archivu vždy až po uhrazení příslušného předplatného, a zruší přístup, pokud nebude na další období uhrazeno předplatné předem. 

9.5 Digitální předplatné nelze převádět, nestanoví-li vydavatel jinak. 

9.6 Vydavatel upozorňuje předplatitele na to, že pokud dodávka digitálního předplatného bude zahájena se souhlasem předplatitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, nemá předplatitel právo od ní odstoupit. Toto se netýká předplatného, které je realizováno formou opakovaných měsíčních plateb.

Třetí část – Společná a závěrečná ustanovení 

1. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy o předplatném upravující službu předplatného v době od 29. 5. 2024 a účinnost těchto všeobecných podmínek se stanoví na dobu neurčitou. 

2. Vydavatel může tyto všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a to zejména v případě: 

a) změny rozsahu, či doby šíření časopisu, 

b) změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů 

c) změny výkladu příslušných právních předpisů 

d) změn provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.) nebo 

e) nepředvídatelných změn na trhu. 

Změna bude oznámena písemným oznámením na www.konealide.cz.

3. V případě, že předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném. V případě, kdy předplatitel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí. 

4. Vydavatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu všeobecných obchodních podmínek, s níž nebude spojeno právo předplatitele na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude předplatitel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit. 

5. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem/plátcem odchylující se od těchto všeobecných podmínek mají přednost.

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.