Stisknutím "Enter" přejdete na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

První část – úvodní ustanovení

1) Tyto všeobecné podmínky pro dodávku časopisu Koně&Lidé formou předplatného (dále jen „všeobecné podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi předplatiteli časopisu Koně&Lidé (dále jen „časopis“) a jeho vydavatelem, společností Etira s.r.o., IČO: 08938849, se sídlem Dělnická 4898/1a, 586 01 Jihlava, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 327848 (dále jen „vydavatel“). Každý takový smluvní vztah dále jen „smlouva o předplatném“. 

2) Předplatitelem se rozumí osoba, která si prostřednictvím internetových stránek www.koneadlide.cz zakoupí jednu z variant předplatného časopisu Koně&Lidé na stránce www.konealide.cz/predplatne nebo pod odkazem „AKTUÁLNÍ ČÍSLO“.

3) Smlouva o předplatném se řídí zákonem č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Smlouva o předplatném se řídí českým právem s vyloučením norem kolizních. 

5) Před uzavřením smlouvy o předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, povinen seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami a s ceníkem předplatného. 

6) Smlouva o předplatném vzniká okamžikem zaplacení předplatného – a to buď formou bankovního převodu, nebo on-line platbou, kterou zajišťuje společnost GoPay s.r.o. 

Druhá část – Smlouva o předplatném 

Čl. 1 – Předmět smlouvy 

1.1. Smlouvou o předplatném se vydavatel zavazuje v případě standardního předplatného dodávat předplatiteli objednané výtisky tištěného časopisu nebo v případě digitálního předplatného zpřístupnit elektronickou verzi časopisu dle konkrétní objednávky (dále jen „předplatné“) a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen „předplatitelské období“). 

Čl. 2 – Doručování časopisu 

2.1 Doručování časopisu bude zahájeno, akceptuje-li vydavatel objednávku, obvykle od nejbližšího možného data vydání tištěného časopisu od doručení objednávky vydavateli, není-li v objednávce uvedeno datum pozdější. U digitálního předplatného bude přístup k elektronické verzi časopisu umožněn bez zbytečného odkladu po úhradě předplatného. 

2.2 Časopis je v případě předplatného tištěnou formou dodáván jako tisková zásilka, kterou odesílá společnost SEND Předplatné, s.r.o. V případě elektronické formy časopisu jsou předplatiteli zaslány přístupové údaje do placené sekce internetových stránek www.konealide.cz, které následně vyplní na adrese www.konealide.cz/prihlaseni

2.3 Časopis bude doručován v den vydání, kterým je vždy poslední čtvrtek v měsíci. Speciální vydání časopisu se řídí vlastním harmonogramem, který je zveřejněný na internetové stránce www.konealide.cz/predplatne. Přístup k elektronické verzi bude umožněn bez zbytečného odkladu. 

Čl. 3 – Reklamace 

3.1 Nedoručí-li vydavatel časopis řádně a včas, má předplatitel právo uplatnit reklamaci u vydavatele. 

3.2 Reklamaci musí zákazník uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne vydání výtisku, kterého se reklamace týká. Pro lhůty pro reklamace platí platná zákonná ustanovení.  

3.3 Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady časopisu a uplatnění podmínek rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 616 a násl. občanského zákoníku. 

3.4 Reklamace je možné uplatňovat na adrese provozovny vydavatele, a to datovou schránkou nebo e-mailem na redakce@konealide.cz

Čl. 4 – Změny v údajích, změny v objednávce 

4.1 Předplatitel je povinen oznámit vydavateli neprodleně každou změnu v údajích, které vydavateli sdělil za účelem poskytování předplatného. Vydavatel se zavazuje změnit doručování časopisu v souladu s oznámenou změnou bez zbytečného odkladu, pokud předplatitel nepožaduje jinak.

4.2 Žádost o změny je nutné učinit písemnou formou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu redakce@konealide.cz

Čl. 6 – Ochrana osobních údajů se řídí zvláštním dokumentem, viz www.konealide.cz/gdpr

Čl. 7 – Podmínky placení ceny za předplatné 

7.1 Předplatitel je povinen platit vydavateli za dodávku časopisu (ať už jde o tištěnou verzi, zpřístupnění jeho elektronické verze, nebo obojí) cenu za předplatné určenou vydavatelem dle aktuálně platného ceníku vydavatele. Aktuální ceny jsou zveřejněné na www.konealide.cz/predplatne

7.2 Změnu týkající se ceny předplatného je vydavatel povinen oznámit předplatitelům nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to na uvedený kontaktní e-mail. Změna bude uveřejněna také na internetových stránkách www.konealide.cz a v nejbližším čísle tištěného časopisu. Změnu ceny předplatného může vydavatel oznámit předplatiteli také doručením předpisu předplatného na další předplatitelské období s uvedenou cenou předplatného pro toto období. Nesouhlasí-li předplatitel se změnou předplatného, může od smlouvy o předplatném odstoupit.

7.3 Předplatitelská období jsou měsíční a roční, není-li vydavatelem stanoveno jinak. Předplatitel si může objednat také měsíční přístup pouze k elektronickému vydání aktuálního čísla.

7.4.1 Cena za předplatné je zpravidla splatná 14 dní před předplatitelským obdobím, k němuž se platba vztahuje (vyjma prvního předplatitelského období, kdy je cena za předplatné splatná v průběhu tohoto předplatitelského období). 

7.4.2 Na cenu za předplatné ani jiné platby dle smlouvy o předplatném vydavatel nemusí vystavit daňový doklad. Předplatitel si ho může vyžádat na e-mailu predplatne@konealide.cz a vydavatel je povinen mu vyhovět a zaslat bezodkladně daňový doklad v elektronické podobě.

7.4.3 Dnem zaplacení je den připsání částky ve prospěch účtu vydavatele. 

7.5 Vznikne-li z jakéhokoli důvodu povinnost vydavatele vrátit předplatiteli cenu za předplatné nebo její část (v případě vystaveného daňového dokladu vystaví vydavatel daňový doklad – dobropis), může vydavatel započíst proti tomuto svému závazku jakoukoliv svoji pohledávku vůči předplatiteli, a to bez ohledu na její splatnost. 

7.6 V případě nezaplacení předplatného ani po opakovaném upomínání vydavatelem bude dlužná částka nadále vymáhána. Nezaplacení ceny za předplatné neznamená automatické ukončení dodávky. 

7.7 Opakované platby: Jde o automatické strhávání měsíční / roční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GoPay s.r.o. vždy ke dni, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 1. 8. 2023, další platba bude stržena 1. 9. 2023). O tom, že platba je založena jako opakovací, je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu. Opakovanou platbu může předplatitel kdykoli zrušit.

Čl. 8 – Trvání a ukončení smlouvy o předplatném 

8.1 Smlouva o předplatném se uzavírá buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Není-li doba trvání výslovně sjednána, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva o předplatném musí být sjednána na dobu nejméně 1 roku. 

8.2 Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu 1 rok. 

8.3 Vydavatel je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli vypovědět; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu 1 roku. Smluvní vztah skončí uplynutím výpovědní lhůty 2 měsíce počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po dni doručení výpovědi předplatiteli, nebo pozdějším dnem určeným vydavatelem ve výpovědi. 

8.4 Předplatitel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud: 

a) dojde ke zvýšení ceny za předplatné; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu vydavateli nejpozději 15 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zvýšení ceny za předplatné oznámeno v souladu s bodem 7.2; 

b) opakovaně, minimálně však 2x v jednom kalendářním čtvrtletí, nebyl předplatiteli v den vydání doručen řádně časopis (bezvadné výtisky v odpovídajícím počtu) a tyto vady byly řádně a včas reklamovány; 

c) byla smlouva o digitálním předplatném uzavřena ve smyslu ustanovení § 1820 občanského zákoníku (tedy byla uzavřena se spotřebitelem mimo prostor obvyklý pro podnikání vydavatele nebo prostředky komunikace na dálku) a nejsou splněny podmínky pro výjimku podle § 1837 písm. 4.) ve lhůtě do 14 dnů od uzavření smlouvy. Právo na odstoupení je třeba uplatnit u vydavatele. 

8.5 Vydavatel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit v případě opakovaných sporů s předplatitelem, které nebylo možné vyřešit ve smíru a v přiměřené lhůtě.

8.6 Ostatní zákonné či smluvené důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny. 

8.7 Výpověď i odstoupení je nutno provést písemně, pokud nejde o odstoupení ze strany vydavatele v případě, kdy nedojde k úhradě dlužné částky ani po doručení upomínky k uhrazení nesplaceného závazku předplatitele; takové odstoupení může vydavatel provést i zastavením doručování. 

8.8 Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o předplatném s účinností ke dni doručení odstoupení druhé straně nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedenému. Při odstoupení formou uvedenou v bodu 8.7. zaniká smluvní vztah dne, kdy vydavatel zastaví doručování časopisu. 

Čl. 9 – Digitální předplatné

9.1 Digitální předplatné je zajišťováno výhradně formou zpřístupnění elektronické verze časopisu. V rámci elektronické verze časopisu není umožněno ukládat obsah časopisu na disk či externí média ani tisknout obsah časopisu. V rámci digitálního předplatného získává předplatitel i přístup do placené sekce internetových stránek www.konealide.cz.

9.2 Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Předplatitel se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti, neumožnit třetím osobám využívat elektronické předplatné a využívat toto předplatné pouze pro svoji potřebu. 

9.3 Předplatitel elektronické verze předplatného získává přístup do archivu starších čísel časopisu a placené sekce internetových stránek www.konealide.cz. Toto se netýká předplatitele, který zakoupí pouze měsíční přístup k aktuálnímu číslu za cenu uvedenou pod odkazem „AKTUÁLNÍ ČÍSLO“ na titulní stránce www.konealide.cz.

9.4 Vydavatel umožní přístup k elektronické verzi časopisu vždy až po uhrazení příslušného předplatného a zruší přístup k elektronické verzi časopisu, pokud nebude na další období uhrazeno předplatné předem. 

9.5 Digitální předplatné nelze převádět, nestanoví-li vydavatel jinak. 

9.6 Vydavatel upozorňuje předplatitele na to, že pokud dodávka digitálního předplatného bude zahájena se souhlasem předplatitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, nemá předplatitel právo od ní odstoupit. 

Třetí část – Společná a závěrečná ustanovení 

1. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy o předplatném upravující službu předplatného v době od 25. 7. 2023 a účinnost těchto všeobecných podmínek se stanoví na dobu neurčitou. 

2. Vydavatel může tyto všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a to zejména v případě: 

a) změny rozsahu, či doby šíření časopisu, 

b) změny v doručování časopisu způsobené např. změnou smluvního partnera, 

c) změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů 

d) změny výkladu příslušných právních předpisů 

e) změn provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.) nebo 

f) nepředvídatelných změn na trhu. 

Změna bude oznámena podle volby vydavatele zpravidla zveřejněním v časopisu, nebo odesláním příslušné informace a znění změny podmínek, případně úplného znění těchto podmínek ve vhodném formátu (např. .pdf nebo .html) na kontaktní e-mailovou adresu předplatitele či jiným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím vydavatelem stanovené lhůty, která činí alespoň 45 dní. 

3. V případě, že předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny. V případě, kdy předplatitel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí. 

4. Vydavatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu všeobecných obchodních podmínek, s níž nebude spojeno právo předplatitele na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude předplatitel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit. 

5. Vydavatel je oprávněn kdykoliv změnit přílohu č. 1, tím však nejsou dotčeny smlouvy o předplatném uzavřené do této doby. 

6. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem/plátcem odchylující se od těchto všeobecných podmínek mají přednost.

Vydavatelem časopisu Koně&Lidé a provozovatelem webu www.konealide.cz je společnost Etira s.r.o.