> Zajímavosti > Povolání u koní: HIPOTERAPEUT

Povolání u koní: HIPOTERAPEUT

Hipoterapie je od poloviny sedmdesátých let minulého století uznávanou léčebnou metodou. Prvním léčitelským místem ve střední Evropě byl Hucul Club Zmrzlík nedaleko Prahy. Česká hiporehabilitační společnost sdružující odborníky a profesionály vznikla v roce 1991. Kvalitních středisek poskytujících hipoterapii ani v dnešní době není nadbytek. Jedním z důvodů je skutečnost, že přesná kritéria a podmínky, za jakých lze tuto metodu provádět, jsou stanovena teprve krátkou dobu.

Mezi zavedená centra opírající se o zkušený a proškolený personál a dobře připravené koně patří Hipocentrum Pá-Ja nedaleko Karlových Varů. Malebný areál na konci obce Stanovice, který letos vstupuje do své třinácté sezóny, přechází pozvolna do sousedství rozlehlých luk a lesů. Tým specializovaných pracovníků se zabývá hiporehabilitací dětí od věku šesti týdnů po dospělé klienty. Ti jsou limitováni váhou do 90 kg.
Na otázky spojené s velmi přínosnou činností odpovídá provozovatelka hipocentra paní Hana Uhlířová Šafrová.

Hana s vnučkou a andalusanem Monsterem

Co je hiporehabilitace?
Je to komplexní forma terapie. Tedy fyzioterapie, psychoterapie a socioterapie. Hlavním objektem je klient, který je stimulovaný pomocí koně. Je využíváno pohybu koně směrem dopředu – dozadu – nahoru – dolů – doleva – doprava. Pacient se snaží udržet své vlastní těžiště v těžišti koně. Aktivuje se obranná reakce proti pádu. Tím se do akce zapojují svalové struktury, které při normálním pohybu nepoužíváme, případně jen minimálně, a které bývají ochablé. Mozek přijímá a vyhodnocuje signály o pohybu a snaží se je řešit. Hipoterapie musí být pravidelná a dostatečně dlouhá.

Jaké jsou přínosy hipoterapie?
Léčebné účinky jsou prokázané v oblasti neurologie, ortopedie, gynekologie, při neurotických a psychosomatických poruchách a psychiatrických potížích. U každého klienta si určíme konkrétní cíl, kterého bychom pomocí rehabilitace chtěli dosáhnout. Náš areál pravidelně navštěvují děti z Dětského domova, Kojeneckého ústavu, Farní charity, Léčebny Mánes a soukromě celé rodiny. Denně se zde vystřídá i 30 klientů, týdně i kolem 150.

Můžete uvést příklad využití hipoterapie z vaší praxe?
Hipocentrem prošlo velké množství klientů. Za všechny bych uvedla „rozhýbání“ 53letého pacienta po cévní mozkové příhodě. Přišel k nám bohužel až po třech letech od propuštění z hospitalizace. Po třech měsících intenzivní hiporehabilitace se nám podařilo normalizovat chůzi, ale ne koordinaci pohybu rukou. Z důvodu stěhování přestal docházet a další zprávy nemám. Pracujeme většinou s dětskými klienty s DMO (dětskou mozkovou obrnou), hypotonií, s vrozenými vývojovými vadami, nedonošenými dětmi či klienty po úrazech, případně s dospělými klienty převážně s mentálním postižením.

Jak u vás rehabilitace probíhá?
Podmínkou je písemný souhlas rodičů nezletilého pacienta, zpráva ošetřujícího lékaře – pediatra nebo specialisty. Délka terapie trvá individuálně podle možností a potřeb klienta, několik minut až půl hodiny. Klienti jezdí dvakrát nebo třikrát týdně. K činnosti jsou oprávněni pouze terapeuti se zdravotnickým nebo pedagogickým vzděláním, s atestací pro hipoterapii NCONZO, a ti úzce spolupracují s hipology a lékaři. Konkrétně náš tým tvoří dobrovolníci hipologové a fyzioterapeut se specializací na hipoterapii. Z toho tedy vyplývá, že tuto činnost nemůže vykonávat laik, třebaže má zkušenosti v jezdeckém sportu. Terapeut musí umět rozpoznat pozitivní nebo negativní reakce pacienta na hipoterapii, s čímž souvisí schopnost zvolit vhodného koně. V začátcích jsme se věnovali pouze tělesně postiženým dětem a postupně přibyly stacionáře s mentálně postiženými. Letos jsme nabídku rozšířili a opět otevřeli jezdeckou školičku i pro klienty bez hendikepu.

Jak se vybírá takový koňský terapeut?
Speciální plemeno koně určené pro hiporehabilitaci není, existuje pouze kůň vhodný pro daný účel tím, že splňuje zdravotní, exteriérové a charakterové podmínky. Všichni naši koně byli pro potřeby hiporehabilitace připravováni od chvíle, kdy k nám přišli, a byli různě staří. Kůň pro hiporehabilitaci musí dospět také po psychické stránce. Práce s tělesně a mentálně postiženými se hodně liší od práce se zdravými jezdci, na což koně samozřejmě reagují, jsou to empatická a senzitivní zvířata. Nejde ani tak o náročnost fyzickou jako psychickou. Naši koně pracují tzv. na střídačku dvě až tři hodiny denně. Potom se věnují sobě na pastvině nebo v nočním výběhu, kde mají k dispozici přístřešek a trvalý přístup ke krmení a k vodě. Využíváme různá plemena – norika, welsh part-breda, shetlandského ponyho, belgika či křížence hucula a fjorda. Například Lukáš, který dříve tahal dřevo v lese, je vhodný pro všechny klienty, neboť jeho hřbetní pohyb je relaxační. Má úžasnou povahu a nic neřeší, v klidu se nechá převézt kamkoliv, odpracuje si terapie a zase v klidu odjede domů. Je mu 25 let a v hipoterapii je používán 10 let, takže ho již hodně šetříme. Všichni naši koně se této práci věnují tak dlouho, dokud jim zdravotní stav dovolí. Poté u nás dožívají svůj spokojený koňský důchod. Všichni s námi začínali a u nás také dožijí.

Jací jsou vaši chlupatí pomocníci?
Všichni do jednoho jsou osobnosti, zároveň však jako stádo drží při sobě – vytvořili si mezi sebou velmi pevné pouto a kamarádské skupinky. Žijí téměř přirozeným způsobem života koní, jsou to veselé nátury. Například Neon, který se osvědčil při terapii dětí do 40 kg s poruchami učení a chování, je pěkné kvítko. Nechybí u žádného průšvihu. Rád utíká z pastvin a vždy to rád ukáže i dalším koním. Když na sebe chce upozornit, tak mu nedělá problém návštěvě třeba vypít kávu, sníst opečený buřt nebo po areálu roztahat odpadky určené na vynesení. Přes noc dokázal zdemolovat vše, co v hale bylo připraveno na jednu z akcí pro veřejnost. Rozházel fixy a obrázky, strhl a rozdupal klece s hlodavci, které jsme následně hledali po celé hale. Jenom proto, aby se dostal k několika stébélkům sena, která měla zvířátka jako podestýlku. Patnáctiletý Zorek je služebně nejstarším koníkem v hipocentru a na svoji úlohu se připravoval od malička. Pracuje s neurologickými a ortopedickými dětskými pacienty, je milý, velmi citlivý a především je to stoprocentní profesionál. Spolehlivě například dokáže rozpoznat blížící se epileptický záchvat klienta a včas na něho upozorní.

Jak na koni poznáte, že se blíží nějaký problém?
Změnou jeho chování. S koňmi jsme v těsném kontaktu každý den a víme, jak na co reagují. Tím dokážeme předcházet možným nepříjemnostem. Terapii bych nikdy nedělala s koněm, kterého dobře neznám.

Jak smysl léčby za pomoci koně vnímají rodiče batolat a malých dětí? Důvěřují tak velikému zvířeti?
Rodiče a děti nejdříve s našimi zvířaty, nejen s koňmi, seznamujeme. Paradoxem je, že rodiče mi svěří dítě, ale sami už si na koně nesednou. Bojí se, i když vidí, že koně jsou poslušní a vyrovnaní. Koně vede vodič, dítě jistí z jedné strany terapeut a rodič kráčí s námi. Koně jsou sice spolehliví profesionálové, ale i přesto je nutné stoprocentní zajištění u každého pacienta. Klient nesmí spadnout. Rodiče vidí zlepšení zdravotního stavu u svých dětí, jezdí rádi a pravidelně, což děti také. Terapii se několikrát do roka snažíme zpestřit různými akcemi a závody.

Jak se koně zbavují psychické únavy?
Klienty se snažíme seřadit tak, abychom koně mohli střídat. Většinou tak po hodině a půl. Někdy dá kůň sám najevo, že má dost a potřebuje si odpočinout. Proto koně tráví veškerý volný čas pospolu v režimu 24/7. Na rozlehlých pastvinách si mohou jako stádo dělat, co chtějí, rychleji se tak oprostí od stresu a negativní energie a dostatečně odpočívají.

Jak zajišťujete náklady na chod centra?
Složitě. Finanční zajištění je, alespoň pro mě, to nejnáročnější. Každoročně žádáme o granty, píšeme projekty, oslovujeme sponzory. Náklady zajišťujeme samozřejmě také z vlastních zdrojů.

Na jakou akci naše čtenáře pozvete?
Předloni se v našem areálu uskutečnil první ročník Summer Working Equitation. Jde o mladou jezdeckou disciplínu volně přeloženou jako pracovní ježdění, jež využívá tradičních tréninkových metod, které jsou používány u koní pracujících s dobytkem. Výsledkem má být všestranný, poslušný, obratný, rychlý a odvážný kůň. Protože premiéra měla velký úspěch, ve spolupráci s Czech Society for Working Equitation jsme připravili na neděli 28. srpna soutěže, které jsou součástí národních i mezinárodních událostí. Dvě naše dobrovolnice, studentky ostrovského gymnázia Pavlína Uhlířová a Klára Procházková, se working equitation a extreme trail věnují závodně a na kolbišti se divákům určitě předvedou. Pro tuto disciplínu máme v přípravě čtyři koně. Další tradiční akcí, která vykazuje pravidelně nejvyšší návštěvnost, bude 22. října Rej strašidel, na kterou taktéž srdečně zveme.

Z odborné terminologie:

Jak kůň léčí?
Terapie je metodika fungující na principu proprioceptivní neuromuskulární facilitace neboli ovlivňování CNS (centrální nervové soustavy) přes periferii. Hipoterapii můžeme označit jako „cvičení na balanční ploše“ tvořenou hřbetem koně pohybujícího se v horizontální, sagitální a vertikální rovině – třídimenzionální pohyb. Kráčející kůň nutí klienta k balancování, snaze udržet své těžiště v těžišti koně, čímž se CNS učí přijmout a zhodnotit informace o vztahu těla (řízeného orgánu) k prostoru a zpětně ho řídit.

Co kůň nabízí?
Prevence:
Jízda na koni předchází civilizačním chorobám fyzického a psychického charakteru. Kůň zaměstnává všechny systémy lidského organizmu. Jízdou je trénován pohybový systém se všemi jeho složkami a vnitřní orgány, zanedbatelný není ani příznivý vliv na duševní hygienu.
Kondice – rekondice:
U osob s progresivními chorobami pohybového systému kůň zpomaluje postup nemoci, prodlužuje funkčnost pohybového systému.
U osob po úrazu pohybového systému (ve fázi rekonvalescence) vrací kůň zdravým orgánům původní funkci a kondici, urychluje reedukaci motoriky.
Fyzioterapie (hipoterapie):
Hipoterapie významně přispívá k úplnému vyléčení nebo maximálnímu zmírnění následků nemoci pohybového aparátu u klientů s poruchou držení těla (ve fázi funkční poruchy) a klientů s poruchou řízení pohybu (ve fázi motorického vývoje).
Psychoterapie:
Kůň koriguje psychické a fyzické symptomy vyvolané duševními chorobami. Kůň svou přirozenou autoritou a reakcemi evokuje emocionální a psychické procesy vedoucí k částečné nebo úplné nápravě výše zmíněných symptomů.
Rekreace – sport handicapovaných
Znamená integraci a celoživotní aktivitu udržující klienta v dobré fyzické a psychické kondici.
Pedagogika – socioterapie:
Kůň je využíván k nápravě chování a sociálních vztahů dětských a dospělých klientů. Je obsazen do role vychovatele, zprostředkovává klientům kontakt s okolím, pomocí koně se učí normám chování a interpersonální komunikaci.
Motivace – stimulace:
Dospělé mentálně retardované osoby s ukončeným vývojem kůň motivuje k větší psychické, motorické a emocionální aktivitě. Zajišťuje tím uchování dovedností docílených léčbou a výukou v dětství, na jejichž rozvoji je kůň rovněž schopen se spolupodílet.

Vliv koně na motoriku člověka
V čem tkví jedinečnost hipoterapie? Především ve vysoké schopnosti:

  • Normalizovat svalový tonus (svalové napětí)
  • Účinně ovlivnit posturální motoriku
  • Trénovat stabilitu (posturální reflexy), rovnováhu (rovnovážné reflexy) a svalovou koordinaci
  • Nabourávat patologické a „programovat“ správné motorické stereotypy do CNS
  • Nacvičovat chůzi, zejména fázi přenosu váhy z nohy na nohu
  • Zapojit do motorického vzorce část těla opomíjenou CNS (hemiparéza)
  • Zpevňovat svalový korzet

 

Text a foto: Marcela Klingorová

(Článek vyšel v čísle 8/2016)

Mohlo by Vás zajímat

Nový přístup k řešení hniloby kopyt u koní

Koňské kopyto je denně zatěžováno a vystavováno nejrůznějším vlivům vnějšího prostředí. Je důležité tuto část …