> Poradna > Obor hipoterapeut

Obor hipoterapeut

Jakou školu bych musela vystudovat, abych mohla pracovat jako hipoterapeut, co tato práce obnáší a jaká je pravděpodobnost uplatnění v tomto oboru?

Hipoterapie je léčebný přístup, který aplikují osoby se speciálním vzděláním ve fyzioterapii nebo ergoterapii a prošli speciálním výcvikem. Jedná se o fyzioterapeutickou metodu využívající jako léčebný prostředek krokový pohyb speciálně připraveného koně, konkrétně pohyb jeho hřbetu. Pohyb koně je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivňuje motorické chování klienta aktivací všech řídicích úrovní centrální nervové soustavy (CNS). Výsledkem je komplexní facilitace reparačních procesů jedince, a to jak na úrovni neurofyziologické, tak psychomotorické a v neposlední řadě i na úrovni sociální. Nadstandardní variabilita využitých poloh, při respektování posturálních schopností klienta, ovlivní jeho posturu, hrubou i jemnou motoriku a vegetativní funkce.

Abyste se mohli věnovat hipoterapii, potřebujete mít způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta a ergoterapeuta a absolvovat specializační kurz hipoterapie v délce 200 hodin. Více najdete například na stránkách http://kurzy-hiporehabilitace.com/kurzy/kurz-hipoterapie.

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. V současnosti lze odbornou způsobilost získat již pouze po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském, nebo magisterském studijním programu, dříve také absolvováním studijního oboru vyšších odborných škol Fyzioterapeut, příp. středoškolského oboru Rehabilitační pracovník. Informace o povolání fyzioterapeut: http://www.studiumfyzioterapie.cz/.

Ergoterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Odbornou způsobilost získával absolvováním bakalářského studijního oboru pro přípravu ergoterapeutů na vysoké škole dříve také absolvent tříletého studia oboru Diplomovaný ergoterapeut na vyšší zdravotnické škole, absolvent střední zdravotnické školy v oboru Ergoterapeut nebo absolvent pomaturitního specializačního studia léčba prací, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004. http://www.vysokeskoly.cz/clanek/special-o-oborech-ergoterapie Možnost studia fyzioterapie a ergoterapie: http://www.vysokeskoly.cz/v/medicina-a-farmacie/fyzioterapie-a-ergoterapie. V rámci závěrečné zkoušky musí absolvent kurzu hipoterapie zvládnout i základy jízdy na koni – zkoušku z drezúrního ježdění.

Mnoho dalších informací k tomuto tématu včetně informací o uplatnění v oboru lze nalézt na stránkách České hiporehabilitační společnosti: http://hiporehabilitace-cr.com/o-nas.

Text a foto: Gabriela Rotová

Mohlo by Vás zajímat

Přesednutí v klusu

Co to znamená, když si mám přesednout v klusu?   Jistě všichni naši čtenáři vědí, …