> Zajímavosti > Nové výzkumy v oblasti chování koní přinesly překvapující výsledky

Nové výzkumy v oblasti chování koní přinesly překvapující výsledky

Výzkumy, které proběhly na univerzitách v Sussexu a Portsmouthu ukázaly, že do stájí bychom měli chodit vždy jen a jen s úsměvem. Koně totiž na emocionální výraz našich obličejů nejen reagují, ale dokonce si ho i pamatují.

Tým psychologů vedený specialisty na chování zvířat profesorkou Karen McCombovou (University of Sussex) a doktorkou Leanne Proopsovou (University of Portsmouth) uskutečnil sérii řízených experimentů, které přinesly překvapující zjištění. Výsledky studie totiž prokázaly, že koně dokáží z fotografií analyzovat výraz obličeje člověka a také si ho zapamatovat. Tuto svoji schopnost následně využívají k tomu, aby identifikovali osoby, které pro ně mohou znamenat hrozbu.

Výzkumná metoda a její závěry
V rámci tohoto výzkumu byli koně záměrně konfrontováni s fotografiemi lidských tváří, které měly negativní a pozitivní emocionální výraz. Následně, o několik hodin později, byli titíž koně uvedeni do kontaktu s osobou z fotografie v reálné skutečnosti, která ale měla v danou chvíli emocionálně neutrální výraz.
Výsledek byl mimořádně zajímavý. I krátkodobá konfrontace koně s fotografií pokusné osoby stačila k tomu, aby koně projevovali zřetelné rozdíly v chování a reakcích při reálném setkání s touto osobou a to přestože pozorování fotografie osoby a setkání se s osobou na fotografii proběhlo s časovým odstupem.
Studie prokázala, že navzdory tomu, že lidé z fotografií měli v průběhu reálného setkání s koněm neutrální výraz, koně na ně reagovali s negativními konotacemi, pokud tyto osoby, když je koně viděli na fotografii, měly negativní výraz a naopak.
Důležitá byla skutečnost, že v průběhu experimentu pokusné osoby nevěděly, jaký typ jejich fotografií koně viděli. Tedy zda koně viděli jejich pozitivní nebo negativní výraz, což zajistilo relevantnost výsledků. Bylo tak zamezeno, aby pokusná osoba mohla měnit své chování a výraz, v závislosti na této skutečnosti. při reálném setkání s koněm.
Výzkum doložil, že koně mohou nejen „číst“ emocionální výraz lidského obličeje (a to dokonce nejen při reálném setkání s člověkem, nýbrž i z fotografie člověka), ale dokáží si také vzpomenout na emoční stav člověka, jestliže se s ním s odstupem času reálně setkají. Jsou tedy prokazatelně schopni své chovaní přizpůsobit informaci, kterou získali a kterou si zapamatovali. To, že koně jsou sociálně inteligentní zvířata víme, ale až tento výzkum prokázal, že určitý savec má tuto konkrétní schopnost.
Některé související výzkumy, včetně výzkumu, který proběhl na univerzitě v Sussexu, již dříve prokázaly, že koně mohou rozpoznat emocionálně laděné výrazy lidského obličeje, ale tento výzkum jako první doložil, že koně si mohou pamatovat i emoční zkušenost s konkrétními jednotlivci.
Tuto jejich schopnost by tedy mělo být možné reálně využít při vytváření a upevňovaní sociálních vazeb mezi člověkem a koněm. Výzkum totiž naznačil, že koně mají tendence vyhýbat se lidem, u kterých v minulosti zaznamenali negativní emocionální výraz a v menší míře i naopak.
Vyhodnocení výzkumu navázalo na již dříve ukončený výzkum univerzity v Sussexu, který experimentálně doložil, že koně sledují negativní události výhradně svým levým okem, což souvisí se specializací pravé hemisfréry mozku koně k zpracování údajů, které souvisí s ohrožujícími podněty (informace z levého oka zpracovává pravá hemisféra).

Zdroj: Článek Animals Remember Previous Facial Expressions that Specific Humans Have Exhibited publikovaný vědeckým časopisem Current Biology, 26. 4. 2018

Tento výzkum souvisel s dalším výzkumným experimentem, který se uskutečnil na univerzitě v Sussexu na přelomu roku 2014 až 2015. V tomto výzkumu se tým expertů ((Amy Victoria Smith, Leanne Proops, Kate Grounds, Jennifer Wathan, Karen McComb) zaměřil na vyhodnocení reakcí koní konfrontovaných s fotografiemi pokusných osob, které měly negativní nebo pozitivní emocionální výraz obličeje. Experimentu se zúčastnilo 28 koní, kteří pocházeli z místních jezdeckých stájí a klubů, a měli tedy dostatečný a pravidelný kontakt s člověkem.

 

(a) – Stimul (L – R, POZITIVNÍ, NEGATIVNÍ), (b) – Experimentální uspořádání (E1 = Experimentátor 1 – drží koně při odvrácení se od stimulu, E2 = Experimentátor 2 za deskou, drží stimuly, trojúhelníky představují kamery

 

Výsledky výzkumu
Koně na fotografie s lidskými tvářeni, které měly negativní emocionální výraz, reagovali a sledovali je primárně svým levým okem, což je spojené s vnímáním negativních podnětů obecně. Jejich tepová frekvence se v reakci na fotografie negativních emocí v lidské tváři zvyšovala a koně projevovali stres. Studie tedy dospěla k závěru, že koně jsou schopni relevantně chápat souvislosti. Reakce koní naznačovala funkční porozumění podnětům. Výsledek byl mimo jiné průlomový i tím, že se jednalo o první heterospecifickou (mezidruhové srovnání – například člověk/potkan) studii zabývající se účinkem exprese obličeje člověka na srdeční frekvenci zvířat.
Tento výzkum prokázal, že koně mají schopnost dešifrovat emoce, a to i přes mezidruhovou bariéru.
Dlouho víme, že koně jsou sociálně sofistikovaní, ale tento výzkum jako první doložil, že koně dokáží rozlišovat mezi pozitivními a negativními lidskými emocionálními výrazy. Jejich reakce na agresivní/negativní výraz v obličeji člověka byly velmi transparentní – u koní došlo k rychlému nárůstu srdeční frekvence a koně „nebezpečný“ objekt sledovali vždy levým okem, tedy zpracovávali ho pravou hemisférou.
Ve výsledku měli koně silnější reakci na negativní výraz lidského obličeje, reakce na pozitivní emoce byla méně výrazná. To pravděpodobně souvisí s adaptačními mechanismy koní, kteří se více zaměřují na rozpoznání nebezpečí a jeho vyhodnocování. Je tedy prokazatelné, že koně jsou schopni výraz obličeje člověka vyhodnotit jako varovný signál, který jim umožní předvídat negativní lidské chování, například hrubé jednání. Je pravděpodobné, že tuto schopnost koně získali v průběhu domestikace, kdy úzce koexistovali s člověkem. Přesto je tato schopnost překvapivá, vzhledem k mimořádnému rozdílu mezi morfologií obličeje člověka a koně. Emocionální povědomí je pravděpodobně velmi důležité u vysoce sociálních druhů, k nimž koně patří a je jisté, že ve výzkumech tohoto druhu bude nutné dále pokračovat.
Při výcviku koní se tedy „radujte a veselte“. Zdá se totiž, že koně našim emocím rozumí o poznání více, než jsme se domnívali a výkon svých koní můžeme ovlivnit nejen kvalitním tréninkem, ale i upřímným úsměvem! :-)

Zdroj: Článek Functionally relevant responses to human facial expressions of emotion in the domestic horse (Equus caballus) publikovaný v The Royal Society Publishing (Biology Letters) v roce 2016.

Zpracovala: Gabriela Rotová

Mohlo by Vás zajímat

Když si srdce vybere samo: MIGUELL

MIGUELL a Petra Krebsová V učebnicích jezdectví se uvádí, že pro mladého začínajícího jezdce je …